Elektronická podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na: Obecní úřad Horní Ředice elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

 • Online / obec@horniredice.cz

 • Osobně, nebo pozemní poštou

  Úřední dny podatelny
  Obecní úřad, Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice
  Pondělí 8:00-11:30   13:30-17:00 
  Středa   8:00-11:30   13:30-17:00

Upozornění: Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít

 • elektronickou adresu / obec@horniredice.cz
 • nebo poštovní adresu/ Obecní úřad Horní Ředice, Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice

Informace

 • Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 • Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

 • Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:
 • Kontrola elektronické datové zprávy:zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 • Potvrzení doručení datové zprávy. Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem

  VZOR

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Obec Horní Ředice, na obec@horniredice.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu

  S pozdravem

  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Obec Horní Ředice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Zuzana Bolehovská, Monika Holečková.


Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Obec Horní Ředice postupovat v souladu s platnou legislativou.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv: Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy: Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Obec Horní Ředice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.